تبلیغات
مؤسسة المعلم - کنکاشی در مفهوم خرده فرهنگ
 
مؤسسة المعلم
معا نتحدّی المستحیل
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ناصر جابری
نویسندگان
نظرسنجی
فی أی قسم أو جزء من مسابقة فرسان الشعر 3 ترى إشكالیة أو نقدا واردا ؟

كنكاشی در مفهوم خرده فرهنگ 
نویسنده : حریف، دكتر غلامرضا خوشفر

 مقدمه: 

از آنجا كه در جوامع جدید، تنوع بیش از همگنی به چشم می‌خورد و به جای یك نظام فرهنگی واحد، خرده فرهنگ‌ها رشد بسیار كرده‌اند، لذا شناخت دقیق و تحلیل علمی خرده فرهنگ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. توجه به خرده فرهنگ‌های یك كشور اعم از فرهنگ‌های قبیله‌ای، مذهبی و طبقه‌ای در جامعه‌شناسی ار اهمیت ویژه برخوردار است و در حقیقت یكی از راه‌های شناخت فرهنگ یك كشور آشنایی دقیق با خرده فرهنگ‌ها یا فرهنگ‌های فرعی آن كشور است. زیرا تحقیق در خرده فرهنگ‌های یك ملت این امكان را به وجود می‌آورد كه بتوانیم به عمق و كنه خلقیات و روحیات آن ملت پی‌برده، كاركردهای اجزای مختلف فرهنگ را درك نموده و عناصر فرهنگ عمومی جامعه را از پاین به بالا به صورت میكرو (MICRO) بازشناخته و تعریف كنیم.

هدف اصلی این مقاله روشن نمودن مفهوم خرده فرهنگ و برشمردن وجوه تمایز آن از مفاهیم مشابه نظیر: اجتماع، عامه، توده، جامعه، فرهنگ و رسیدن به یك نوع اشتراك مفهومی درباره خرده فرهنگ می‌باشد.
با توجه به هدف فوق بهترین روش برای تدقیق مفهوم خرده فرهنگ، نشان دادن مرز تمایز بین این مفهوم با پنج مفهوم اجتماع، عامه مردم، توده مردم، جامعه و فرهنگ می‌باشد.
اجتماع(COMMUNITY)
اجتماع، جمعیتی دیرپاست كه دارای همزیستی صمیمانه، خصوصی و انحصاری است و غالبا با گروه‌های دیگر دارای روابط نزدیك است.(وثوقی، 1376: 5)
خانواده نمونه عینی اجتماع است. در خانواده كشمكش‌هایی كه افراد را به یكدیگر پیوند می‌دهد، از نوع كشش‌های طبیعی است كه مبتنی بر روابط عاطفی، دوستانه و صمیمانه است.(همان، 1376: 6)
عامه مردم(PUBLIC)
عامه، گروهی از افراد و شهروندان هستند كه قادرند باورهای خود را شكل دهند.(گلدنر، 204) به عبارت دیگر عامه نوعی گردهم‌آیی افراد است كه در مقایسه با گروه‌های ناپایدار(مثل انبوه خلق)، از روابط نسبتا پایداری برخوردار است. عامه مردم مفهومی است كه به شبه گروه نزدیكتر و دارای ویژگیهایی بدین قرار است:
1ـ تشكیل عامه مردم اتفاقی نیست بلكه زمینه‌های قبلی دارد.
2ـ تشكیل این پدیده در ارتباط با هدف و قصد افراد شركت كننده است.
3ـ زمینه عاطفی مشتركی بین افراد وجود دارد(وثوقی، 1376: 8)
توده مردم(MASS):
توده، مجموعه‌ای از افراد است كه غالبا تفكیك نشده‌اند و كنشهای غیر عقلانی دارند. توده‌ها فرآوردهء منفعل همگن‌سازی و هم شكل‌سازی رسانه‌های جمعی و فرآیندهای تولید جمعی‌اند (گلدنر، 1377: 206)
جامعه توده جامعه‌ای است كه درآن:
1ـ بیشتر افراد شبیه یكدیگرند،
2ـ نامتفاوت مانده‌اند،
3ـ برابرند
4ـ فردیتی از خود نشان نمی‌دهند. درچنین جامعه‌ای كار، بیگانه كننده است، مذهب نفوذ خود را از دست داده است، روابط بین افراد سست و درجه دوم است و به پیوندهای خویشاوندی اهمیتی داده نمی‌شود. (آبركرامبی، 1370: 234)
از مهمترین عوامل به وجود آورنده جامعه توده‌وار می‌توان از: صنعتی شدن گسترده، توسعه شهرهای بزرگ، بسط دیوانسالاری، كاهش سنتها همراه با گسترش وسایل ارتباط جمعی نام‌ برد.(ساورخانی، 1370: 430)
جامعه(SOCIETY)
جامعه یك انزاع جامعه‌شناختی كلان كه در بهترین حالت، نمودار یك احساس تعلق غیرمستقیم است.(گلدنر، 1377: 107)، تونیس در تفكیك بین جامعه و اجتماع، جامعه یا جامعه صوری (GESELLSCHAFT) را مبنی بر اراده اندیشیده، روابط صوری و قراردادی بین انسان‌ها می‌داند.(ساورخانی، 1370: 746). بنا به تعریفی دیگر،« جامعه محصول گرد آمدن انسان‌ها كنش‌های متقابل میان آنان است كه با هم زندگی می‌كنند و در رسیدن به هدف معینی با یكدیگر همكاری دارند؛ تداوم و پایداری اجتماع آنان را تامین می‌كند» (قنادان و دیگران، 1375، 51). اگوست كنت معتقد است كه جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام كسانی كه مرده‌اند، تشكیل می‌یابد.
فرهنگ(CULTURE)
تعریف فرهنگ كه مفهومی محوری در انسان‌شناسی محسوب می‌شود بسیار مشكل است. واژه فرهنگ در بیان محاوره‌ای، اشاره دارد به فرآورده‌های متعالی ذهن و سلیقه‌های دقیق و ظریف هنری، ادبی و موسیقی، ولیكن دركاربرد جامعه‌شناسی اصطلاح فرهنگ بسیار وسیع‌تر و به معنی آن است كه هركس كه در جامعه‌ای چه ابتدایی چه پیشرفته زندگی می‌كند، دارای فرهنگ است. تعاریف متعددی درباره فرهنگ ارائه شده است كه در اینجا به چند تعریف اكتفا می‌گردد:
تعریف مویلمانMUHLMANN ) )
مویلمان به عنوان یك انسان‌شناس فرهنگی می‌گوید:«فرهنگ كلیه اشكال زندگی یك قوم، از جمله پایه‌های تفكری آن را تشكیل می‌دهد و این همچنین شامل تمام زمینه‌های فنی موجودیت آن قوم (از جمله نوع البسه، ساختمان، ابراز،...) نیز می‌گردد. بنابراین فرهنگ در واقع همه چیز و همه بخش‌های زندگی كه توسط انسانها بوجود آمده است، را در بر می‌گیرد و لذا موضوع مورد بررسی نه فقط یك رشته خاص، بلكه علوم تفكری و انسانی است.»
تعریف ریجوی(RIDGEWAY)
ریجوی به عنوان متخصص گروه‌های اجتماعی، فرهنگ را « به عنوان یك مجموعه و ذخیره از اطلاعات تعریف می‌كند، اطلاعات كه گروه سازماندهی نموده است و در قالب الگوهای مشخص از قوانین، اعتقادات، ارزشها و سمبلها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به زندگی گروهی معنی و مفهوم ببخشید. بنابراین فرهنگ سیستمی از ایده‌ها است. فرهنگ هنجار یك گروه را دربر می‌گیرد، اما به آن محدود نمی‌شود»(رفیع پور، 1378)
تعریف تیلور(E. TAYIOR)
مشهورترین تعریف از فرهنگ متعلق به تیلور است. وی در كتاب جوامع ابتدایی(1871م)
فرهنگ را از اینگونه تعریف می‌كند:« فرهنگ مجموعه پیچیده‌ای است كه شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، تكنیك‌ها، اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است كه انسان به عنوان عضو یك جامعه آن را از جامعه خود فر امی‌گیرد و در قبال آن جامعه تعهداتی به عهده دارد» (روح‌الامینی، 1375: 135)
با این حال كاركرد فرهنگ و نظام فرهنگی به همین گفته ختم نمی‌شود و برای نظام فرهنگی هر جامعه حداقل می‌توان پنج كاركرد مهم برشمرد:
تامین نیازهای فیزیولوژیك، ایجاد ارتباط جمعی، دادن هوین فرهنگی خاص به اعضا، حفظ و تداوم و بقای جامعه و ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی
كه بدون تحقق این كاركردها هیچ جامعه‌ای برپا نمی‌ماند» (پناهی، 1376: 52)
این تفكیك مفاهیم صرفا به جهت سهولت مطالعه انجام می‌گیرد و بایستی اذعان داشت كه حداقل در مورد دو مفهوم جامعه و فرهنگ نمی‌توان مرز مشخصی تعیین كرد زیرا به قول «چینوی» (1968،chinoy): «جامعه انسانی نمی‌تواند بدون فرهنگ وجود داشته باشد و فرهنگ نیز تنها در جامعه وجود دارد»(هلاكویی، 1356: 48)
با این‌حال به طور خلاصه می‌توان گفت فرهنگ به شیوه زندگی اعضای یك جامعه معین مربوط می‌شود ولی جامعه به نظام روابط متقابلی اطلاق می‌گردد كه افراد را كه دارای فرهنگ مشتركی هستند به همدیگر مربوط می‌سازد. (گلدنر، 1373: 36)
خرده فرهنگ (subculture):
خرده فرهنگ به لحاظ مفهومی از كلیه مفاهیمی كه مورد مطالعه قرار گرفتند، متفاوت است و با آنها تفاوت‌های برجسته‌ای دارد.
خرده فرهنگ، فرهنگی در درون فرهنگ دیگر است، یعنی گروهی با عقاید، اخلاق، رسوم و فعالیتهای ویژه كه با آنچه دركل جامعه معمول است تفاوت دارند(هلاكویی، 1356:49)
خرده فرهنگ شامل بسیاری از عناصر فرهنگ كلی‌تر كه خود جزئی از آن است، می‌باشد اما در ضمن شامل بعضی از جنبه‌های خاص كه در فرهنگ كلی‌تر وجود ندارد و یا در میان سایر اعضای این جامعه خاص دیده نمی‌شود(ازكیا، 1366: 54) بنا به تعریفی دیگر خرده فرهنگ عبارت است از گروهی كه در فرهنگ جامعه و كلی جامعه سهیم بوده و دارای ارزشها، هنجارها و شیوه‌های زندگی خاص خود می‌باشد.(رابرتسون، 1372: 79)
«میلتون ینجر»(1960، yinger) خرده فرهنگ را اینگونه تعریف می‌كند:
«هنجاری كه یك گروه را از كل جامعه جدا می‌كند و با آن یگانه و هماهنگ نیست». نمونه‌های زیادی از خرده فرهنگ‌ها را می‌توان ذكر كرد(هلاكویی، 1356: 50) مانند: اقلیتهای مذهبی، طایفه، تیره، عشیره، قبیله، ایل و گروه‌های مكانی و محلی مثل مردم یك ناحیه یا ده، گروه‌های شغلی، قشرهای مختلف اجتماعی یك جامعه و گروه‌های خویشاوندی و نظایر آن.
علاوه براین همانطور كه ذكر شده خرده فرهنگ مفهومی است كه با مفاهیم پیش گفته شده نظیر جامعه، اجتماع، توده و عانه متفاوت است. لذا جهت تدقیق مفهوم خرده فرهنگ لازم است تفاوت این مفهوم را با چهار مفهوم اجتماع، جامعه، توده و عامه بیان كنیم:
1ـ در مقابل «اجتماع» كه جمعیتی دیرپاست، خرده فرهنگ شامل مجموعه‌ای از افراد است كه پیوندشان ناپایدارتر است.
2 ـ در مقابل مفهوم«جامعه» كه یك انتزاع جامعه شناختی كلان است، خرده فرهنگ به گروه‌هایی انضمامی اشاره دارد كه حتی با چشم قابل رویتند و اعضای آن دارای رروابط چهر‌ه‌ به چهره و احساس تعلق نسبتا قوی هستند.
3- در مقابل مفهوم «توده» كه مجموعه‌ای از افراد تفكیك نشده با كنش‌های غیر عقلانی هستند، خرده فرهنگ‌ها نه تنها از لحاظ اجتماع تفكیك شده‌اند بلكه فعال و خلاق هستند. 
4 ـ در مقابل مفهوم« عامه» كه شامل مجموعه‌ای از افراد است كه حقوق مدنی از آنها ستانده شده و تنها از مجاری غیر رسمی می‌توانند آرا و اندیشه‌های خود را بیان كنند.
بنابراین با تعاریفی كه برای خرده فرهنگ عنوان شد و تفاوتهایی كه خرده فرهنگ با سایر مفاهیم اجتماعی‌ ـ فرهنگی دارد می‌توان گفت كه:« خرده فرهنگ‌ها گروه‌های از مردم‌اند كه با یكدیگر در چیزی یا چیزهایی( مساله، علاقه، عمل ) اشتراك دارند كه آنها را به شیوه‌ای معنادار از اعضای سایر گروههای اجتماعی متمایز می‌كند» (گلدنر، 1377: 205)
گویش‌های محلی، شیوه خاص همسر گزینی مثلا پرداخت شیربها، هدایا و كاركردهای آنها در امر زناشویی و تشكیل خانواده‌های نو ظهور در اجتماعات ایلی و روستای نمونه‌های بارزی از خرده فرهنگ به شمار می‌روند.(وثوقی ـ نیك خلق، 1371: 138)
به عنوان مثال ویژگی‌های مردم استان گلستان از لحاظ گویش، آداب و رسوم، شكل لباس پوشیدن، مهمان‌نوازی، ازدواج، غذاهای مخصوص و بسیاری از ویژگی‌های دیگر، فرهنگی را برای مردم گلستان به وجود آورده است كه آنها را از مردم استان خراسان یا آذربایجان كاملا مشخص و متمایز می‌كند. این فرهنگ ویژه را خرده فرهنگ گلستانی می‌گوییم كه در حالی كه جزیی از فرهنگ ایرانی تلقی می‌شود اما ویژگیهای خاص را دارد.

نوع مطلب : مقالات و وجهات نظر عامة، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : حریف،
جمعه 20 مهر 1397 07:57 ق.ظ

You expressed this terrifically!
buy levitra 10mg levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra vardenafil 20mg levitra 20mg buy levitra 10mg generic levitra buy levitra 20 mg vardenafil vardenafil
سه شنبه 10 مهر 1397 06:47 ب.ظ

Cheers. Helpful information.
we like it cialis soft gel cialis e hiv cialis pills in singapore achat cialis en suisse cialis free trial cialis sicuro in linea viagra cialis levitra generic cialis in vietnam dose size of cialis cialis prices in england
یکشنبه 8 مهر 1397 12:28 ب.ظ

Thank you. I like this.
cialis rezeptfrei sterreich cialis great britain acheter cialis kamagra cialis 5 mg scheda tecnica buying cialis overnight click here to buy cialis cialis dosage amounts cialis daily cialis herbs prices on cialis 10 mg
چهارشنبه 14 شهریور 1397 04:58 ق.ظ

Beneficial material. Many thanks.
canadian drugstore canadian pharmacies that ship to us canadian medications, liraglutide viagra canadiense buy viagra 25mg online drug store canada pharmacies account canadian medications online are canadian online pharmacies safe drugstore online reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:06 ق.ظ

Fantastic posts. Regards!
viagra where to buy buy viagra without a prescription where can i buy viagra buy discount viagra rx online where can i buy viagra online safely buy cheap viagra generic online buy viagra online with prescription how to buy viagra cheap buy women viagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:40 ب.ظ

You explained it very well!
generic cialis with dapoxetine legalidad de comprar cialis cialis free trial precios de cialis generico cialis reviews acquistare cialis internet comprar cialis navarr cialis sicuro in linea cialis en 24 hora cialis name brand cheap
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:45 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
buy viagra for women viagra online uk buy viagra cheap uk sildenafil buy online where to buy viagra online safely how to buy viagra online uk safe place to buy viagra online buy viagra with paypal buy viagra thailand viagra online canadian pharmacy
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:29 ب.ظ

You revealed it really well.
buy cialis online nz cialis 10 doctissimo online cialis buying cialis overnight generic cialis tadalafil cialis diario compra cialis for sale in europa ou acheter du cialis pas cher cialis canada comprar cialis navarr
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:13 ب.ظ

Terrific postings, Many thanks.
cialis farmacias guadalajara cialis canadian drugs buy cheap cialis in uk cialis en 24 hora buy cialis online price cialis best cialis kaufen bankberweisung tarif cialis france cialis generic availability cialis 50 mg soft tab
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:57 ب.ظ

Fantastic posts. With thanks.
can you buy viagra at walmart viagra online pharmacy uk buy viagra plus buy viagra with prescription buy viagra online next day delivery uk buy viagra online nz uk buy viagra is buying viagra online legal buy viagra at buy viagra uk online
شنبه 18 فروردین 1397 07:47 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
price cialis per pill prix de cialis effetti del cialis generic cialis pro free cialis brand cialis nl buy cialis cialis 5 mg scheda tecnica callus estudios de cialis genricos
شنبه 4 فروردین 1397 07:04 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of content!

buy cialis buying cialis overnight cialis generico in farmacia low cost cialis 20mg cialis prezzo di mercato comprar cialis navarr cialis prezzo in linea basso cialis official site cialis price in bangalore buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:42 ب.ظ

With thanks, Useful information!
cialis canada low dose cialis blood pressure cialis canada on line cialis 5 mg effetti collateral comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo al pubblico order cialis from india cialis lilly tadalafi prescription doctor cialis tadalafil 20mg
شنبه 18 شهریور 1396 05:40 ق.ظ
Every weekend i used to pay a visit this site, for the
reason that i want enjoyment, for the reason that this this site conations truly nice funny stuff too.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:25 ق.ظ
This article gives clear idea designed for the new viewers of blogging, that genuinely how to do blogging.
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:10 ب.ظ
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I
genuinely enjoy reading your blog posts. Can you recommend
any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

Thanks a lot!
شنبه 7 مرداد 1396 01:02 ق.ظ
Greate article. Keep writing such kind of info on your
blog. Im really impressed by your blog.
Hey there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg
it and personally recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited from this site.
جمعه 6 مرداد 1396 10:30 ب.ظ
Hi, this weekend is good in support of me, as this time i am reading this impressive educational article here at my home.
جمعه 30 تیر 1396 12:48 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed
surfing around your blog posts. In any case I'll be subscribing to
your feed and I hope you write again soon!
دوشنبه 12 تیر 1396 08:41 ب.ظ
bookmarked!!, I like your website!
پنجشنبه 18 خرداد 1396 09:02 ب.ظ
Amazing blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a
little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are
so many choices out there that I'm completely confused ..
Any tips? Bless you!
چهارشنبه 3 خرداد 1396 01:28 ق.ظ
I am really grateful to the holder of this website who has shared this great paragraph at at this time.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:24 ب.ظ
Fantastic web site. A lot of useful information here.
I am sending it to some buddies ans additionally
sharing in delicious. And of course, thanks on your effort!
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:07 ب.ظ
It's the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
I have learn this submit and if I may I wish to counsel you some attention-grabbing issues or advice.
Maybe you could write subsequent articles regarding
this article. I desire to read more things about it!
سه شنبه 8 فروردین 1396 09:54 ق.ظ
Outstanding story there. What happened after? Take care!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :